Woda i ścieki

Zaopatrywanie w wodę

Podstawową działalnością naszej firmy jest kompleksowa obsługa mieszkańców Rucianego-Nidy w zakresie zbiorowego zaopatrywania w wodęzbiorowego odprowadzania ścieków. Stanowi to jedno z zadań nałożonych na nas uchwałą Rady Miejskiej. W szczególności jesteśmy odpowiedzialni za:

  • podejmowanie wszelkich działań mających na celu stałe utrzymywanie właściwego stanu technicznego oraz technologicznego urządzeń związanych z zaopatrywaniem w wodę, urządzeń kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków,
  • zgodne z obowiązującymi normami parametry dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków,
  • utrzymanie w należytym stanie sanitarno-porządkowym obiektów stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków oraz zbiorników gromadzących ścieki i ich otoczenia,
  • zarządzanie systemem zabezpieczeń, które mają uniemożliwić pobór wody poza ewidencją.

Gospodarka ściekami

Ponadto zajmujemy się zawieraniem umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, a także naliczaniem opłat związanych z tą usługą. To z kolei wiąże się koniecznością podejmowania ewentualnych działań w celu wyegzekwowania należności za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków. Prowadzimy pełną dokumentację eksploatacyjną i sprawozdawczą, co umożliwia nam późniejszą współpracę z organami kontrolującymi. Jesteśmy również desygnowani do występowania do właściwych organów w sprawach o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na pobór wody, odprowadzanie wód popłucznych i odprowadzanie ścieków.